Transplantation

Huvudområdet för Allenex är produkter och tjänster som ökar möjligheterna att genomföra framgångsrika transplantationer, bland annat genom bättre matchning av givare och mottagare av blodstamceller och organ.

Olerup SSP

Olerup SSPs HLA typningskit vänder sig till både organtransplantation och transplantation av blodstamceller.

AbSorber

AbSorbers produkt XM-ONE® är i första hand inriktat på produkter och tjänster för organtransplantation.

Produkterna säljs via de egna säljbolag Olerup GmbH och Olerup Inc. där Olerup GmbH är ansvarig för alla regioner utanför Nordamerika och Olerup Inc är ansvarig för Nordamerika.

Transplantationsmarknaden

Transplantationsmarknaden är en mycket attraktiv nischmarknad där ett avgränsat antal kliniker, cirka 550 stycken i USA och Västeuropa, genomför transplantationer. Transplantationsmarknaden är relativ stabil, inte så konjunkturkänslig och kännetecknas av produkter med höga marginaler. Kunderna är högt specialiserade, teknisk mycket kunniga och arbetar med långa relationer. Kundgruppen utgörs av sjukhus- och  transplantationslaboratorier samt specialistläkare.

Brist på donatorer och organ

Bristen på organ och problemen med avstötning driver fram behov av bättre matchning, det vill säga metoder som ger information om organ, stamceller och vävnader från olika individer kan passa ihop och om det finns antikroppar eller andra faktorer som kan orsaka avstötning. Ett ökat antal personer i donationsregister och fler personer som är villiga att donera organ har också skapat förutsättningar för större användning av metoder för matchning.

Nichmarknad

Eftersom transplantationsområdet är en nischmarknad är det möjligt även för mindre aktörer att bygga en egen global organisation och vara en ledande aktör. Nischmarknader förbises ofta av de riktigt stora aktörerna som med sin bredd oftast saknar det fokus som krävs. Detta gör att ett mindre bolag mycket kostnadseffektivt kan bearbeta marknaden med en förhållandevis liten säljkår. Säljkårens kvalitet och kompetens är dock avgörande för hur väl man kommer att lyckas få en bra försäljning.