Historik

2014

- Förlängs avtalet med Conexio Genomics och utökas med fler produkter­.


2013

- Avslutas avvecklingen av portföljen av intressebolag inom life science..


2012

- Fullföljs omställningen av inriktning mot transplantationsdiagnostik.


2011

- Påbörjas avvecklingen av portföljen av intressebolag inom life science.

- LinkMed AB byter namn till Allenex AB.

- Ingås ett exklusivt försäljnings- och distributionsavtal med australienska Conexio Genomics avseende produkter inom transplantationsdiagnostik.

- Samlas verksamheten i gemensamma lokaler i Stadshagen, Stockholm.


2010

- Ändras bolagets klassificering på NASDAQ OMX till Life Sciences Tools and Services.
- Ändras bolagets strategiska inriktning med nytt fokus helt på transplantationsdiagnostik.


2009

- Genomförs en nyemission av aktier på sammanlagt 91,3 Mkr.
- Etableras en internationell försäljnings- och distributionsorganisation för produkter inom transplantationsdiagnostik.
- Får Olerup SSP sina kit för HLA-typning registrerade och godkända av amerikanska FDA och kanadensiska Health Canada.
- Genomförs en emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare till ett belopp om 84,8 Mkr.
- Förvärvas ytterligare 50,8 procent av AbSorber som därmed ingår i koncernen som ett dotterbolag.

2008

- Förvärvas Olerup SSP AB med inriktning på transplantationsdiagnostik.
- AbSorber får FDA-godkännande för korstestet XM-ONE®.


2006

- Noteras bolaget på OMX NASDAQ Stockholmsbörsen.


1998 - 2009

- Investeras under perioden i totalt elva intressebolag inom life science. Ett av dessa bolag är AbSorber AB med inriktning på transplantationsområdet.


1998

- Bildas LinkMed AB för att investera i tidiga skeden i verksamheter med anknytning till life science.