Affärsidé, vision, strategi och mål

Affärsidé

Allenex är ett life science bolag som utvecklar, tillverkar,marknadsför och säljer högkvalitativa produkter för säkrare transplantationer av blodstamceller och organ på den globala marknaden.

Vision

Allenex skall inom sitt segment vara en ledande aktör meden bred produktportfölj som löser stora medicinska problem. Utöver befintliga produkter för diagnostik och matchning inom hematopoetisk stamcellstransplantation och organtransplantation skall bolaget erbjuda ett kompletterande sortiment av produkter som ökar möjligheterna till framgångsrika transplantationer. Allenex produkter ska vara ett förstahandsval för sjukhus, kliniker och laboratorier.

Strategi

Allenex ska vara en ledande global aktör inom området diagnostiska produkter i samband med transplantation och skall fokusera på tillväxt och lönsamhet genom:

• Organisk tillväxt av befintlig produktportfölj och produkterunder utveckling från egen FoU.
• Geografisk expansion och ökade marknadsandelar.
• Inlicensiering av produkter inom verksamhetsområdet.
• Distributionsavtal.
• Förvärv av bolag och produkter inom verksamhetsområdet.

Långsiktiga mål

Allenex övergripande långsiktiga mål är att skapa tydliga aktieägarvärden genom att bygga ett framgångsrikt globalt bolag inom området diagnostiska produkter i samband med transplantation samt med stark tillväxt och god lönsamhet.

Finansiella mål

Allenex finansiella mål är att under en konjunkturcykel öka omsättningen för koncernen med i genomsnitt minst 10 procent per år med en rörelsemarginal på EBIT-nivå som överstiger 20 procent.