Styrelse

Styrelsens storlek och sammansättning

Bolagets styrelse består för närvarande av fem stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Anders Williamsson (ordförande), Oscar Ahlgren, Jan Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson omvaldes vid årsstämman den 20 maj 2015. Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.Ingen bolagsstämmovald styrelseledamot arbetar i Bolagets ledning eller ledningen av Bolagets dotterbolag. Samtliga bolagsstämmovalda ledamöter, förutom Sven-Olof Johansson och Oscar Ahlgren, är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. En presentation av styrelsen finns under rubrik "Styrelse".

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.Ordföranden ska särskilt organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete. Det är ordförandens uppgift att tillse att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, tillse att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Bolaget, tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden efter samråd med verkställande direktören, kontrollera att styrelsens beslut verkställs samt se till att styrelsens arbete årligen utvärderas.Ordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Styrelsens arbetsformer och arbetsuppgifter

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och för förvaltningen av Bolagets angelägenheter i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsens arbete och inbördes ansvar regleras genom en arbetsordning som revideras årligen och fastställs på konstituerande styrelsemöte efter varje årsstämma. För reglering av fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och den verkställande direktören samt rapporteringsprocessen har styrelsen, utöver styrelsens arbetsordning, antagit en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen. Instruktionerna revideras årligen och fastställs på konstituerande styrelsemöte efter varje årsstämma.Enligt arbetsordningen ska styrelsen se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation. Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som utser verkställande direktör. Styrelsen beslutar enligt aktiebolagslagen om ersättning till verkställande direktören i enlighet med de riktlinjer som fastställs av årsstämman. Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i Koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa Bolagets styrning, ledning och kontroll. Det har under året skett en utvärdering av styrelsen genom en systematisk och strukturerad process.

Styrelseutskott

Ersättningsutskott

Mot bakgrund av att styrelsen endast består av fem ledamöter fullgörs ersättningsutskottets uppgifter av styrelsen i dess helhet.

Revisionsutskott

Mot bakgrund av att styrelsen endast består av fem ledamöter fullgörs revisionsutskottets uppgifter av styrelsen i dess helhet.