Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Allenex skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av lön, avgiftsbestämda pensionsförmåner samt övriga förmåner såsom bilförmån. Ersättning kan också, efter beslut av styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet, kompletteras med en rörlig del och består i så fall av bonus. För 2014 föreslås att bonussystemet relateras till bolagets försäljning och vinst samt personliga mål relaterade härtill. Bonus ska inte kunna överstiga 20% av den fasta lönen förutom till verkställande direktören där taket ska vara 50%. Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Pensionsåldern uppgår till 65 år. 

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. För övriga befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i någor fall överskrider sex månader. Under uppsägningstiden utgår ersättning enligt anställningsavtal. Utöver detta finns inga avgångsvederlag eller liknande.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.