Årsstämma 2011

LinkMed ABs (publ) årsstämma 2011 hölls tisdagen den 10 maj 2011, klockan 16.00, i IHM Business Schools lokaler, Warfvinges väg 39, Stockholm.

Pressrelease stämmokommuniké 2011

Fullmakt till årsstämma 2011

Bolagsordning 2011

Pressrelease Kallelse till årsstämman 2011

Fullständigt förslag AGM 2011

Kallelse till årsstämman 2011

LinkMeds årsredovisning 2010

Valberedningens yttrande 2011

Pressrelease valberedningens arbete

Protokoll årsstämman 2011.pdf

 

Extra Bolagstämma 2011

Allenex AB (publ) höll den 7 september en extra bolagsstämma i Stockholm.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:

  • Att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission genom företrädesemission med eller utan bestämmelse om kvittning, apport eller eljest med villkor.  
  • Att anta en ny bolagsordning, enligt vilken §§ 4 och 5 får nya lydelser enligt följande:
    § 4: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.”
    § 5: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.”
  • Att godkänna försäljning av 140 431 aktier i OrtoWay AB till Spin-Med AB.

 

I samband med sitt anförande redogjorde Allenex VD Anders Karlsson för vad en kommande emissionslikvid skall användas till. Han förklarade att Allenex bland annat avser att erbjuda förtidsinlösen av den konvertibel (KV1) på cirka 85 Mkr som emitterades 2009 och som förfaller till betalning i december 2012.

Kallelse extra bolagsstämma 2011.pdf

Fullmakt extra bolagsstämma 2011.pdf

Fullständigt förslag extra bolagsstmma 2011.pdf 

Ny bolagsordning 2011.pdf

Kommuniké extra bolagsstämma.pdf

Protokoll extra bolagstämma.pdf