Bolagsordning

Allenex AB (publ)

Org.nr 556543-6127

§ 1 Firma

Bolagets firma är Allenex AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall självt och genom dotterbolag och intressebolag, företrädesvis inom transplantationsområdet, utveckla, producera, marknadsföra och sälja läkemedel, medicinteknisk utrustning och diagnostika samt idka därmed förenlig
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 45.000.000 kronor och högst 180.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 45.000.000 och högst 180.000.000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisorer

På årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställlning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;

3. val av en eller två justeringsmän när sådan måste utses;

4. godkännande av dagordning;

5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut

a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;

8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;

9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;

10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Fastställd på extra bolagsstämma 2011-09-07