Bolagsstyrning

Allenex tillämpning av Svensk Kod för Bolagsstyrning

Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är idag noterat på Nasdaq Stockholm. Allenex följer Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden finns att tillgå på Kollegiets för Bolagsstyrning hemsida (www. bolagsstyrning.se). Avvikelser från Koden och motiveringar härtill redovisas löpande i texten. Bolagsstyrningen i Allenex utgår från aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, svenska börsregler, bolagsordningen samt Koden. Allenex lämnar bolagsstyrningsrapporter i samband med avlämnandet av årsredovisningar för respektive räkenskapsår. I bolagsstyrningsrapporterna redovisas hur Allenex har följt Koden under det räkenskapsår som årsredovisningen avser samt motiveras gjorda avvikelser.